За нас

През 1906 г. проф. П. Нойков и неговият асистент Н. Алексиев създават учебно-изследователската Лаборатория към катедра в тогавашния Историко-филологически факултет. Тя е първата в Софийски университет и единствената в България учебно-изследователска лаборатория. От учебната 1907/8 г. тя фигурира в Разписа на лекциите на Софийски университет. Съществуват данни, че през 1943 г. временно е преместена в гр. Пирдоп поради бомбардировките над София, след което отново се връща в СУ. След този период липсват документи за нейното развитие. Последният й ръководител е бил проф. Димитър Кацаров и през 1948 г. е закрита по идеологически съображения.
През 1994 г. проф. Д. Василев защитава необходимостта от възстановяване дейността на Лабораторията и тя отново започва да функционира. През 2004 г. се създават и Център по професионално и кариерно развитие и Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика.

На заседание на Факултетския съвет на Факултета по педагогика проведено на 15.01.2008 г. се взима решение за утвърждаване на проф. д-р Петър Нойков за патрон на Центъра по професионално и кариерно развитие и Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика, с ръководител проф. д-р пн Яна Рашева-Мерджанова.

От 2015 г. ръководител на Центъра по професионално и кариерно развитие е доц. д-р пн Моника Богданова.

Кариерният център е основен механизъм за постигане на ефективна комуникация между Бизнеса (и неправителствения сектор), Университета и Студентите. Освен в партнирането на работодателите чрез подпомагане в процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места, кариерният център има важна роля в тяхното кариерно ориентиране и развитие.

В кариерния център можете да потърсите отговор на въпроси, свързани с Вашето професионално и академично развитие, с намирането на стаж и доброволческа програма, да реализирате мечтите си, намирайки съмишленици и партньори. Като медиатор между студентите и пазара на труда, Кариерният център на Факултета по педагогика осъществява следните дейности:

ЗА СТУДЕНТИ

 • кариерно консултиране и съдействие при изготвяне на CV и мотивационно писмо;
 • информация за свободни работни позиции и стажантски програми;
 • доброволчески програми, младежки инициативи, фестивали, срещи с работодатели;
 • формални и неформални събития в академичния живот;
 • стипендии и конкурси;
 • идеи за развитие (обучения, тренинги и семинари).

ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

 • разработване и публикуване на оферти за свободни работни и стажантски позиции;
 • първична селекция на кандидати за работа;
 • корпоративни презентации и промотиране;
 • популяризиране на различни програми и проекти;
 • партниране при подготовката и реализирането на стажантски програми;
 • консултиране за развитието на екипи и организации.
Свържете се с нас за повече информация относно публикуването на обява за стаж/работа!

Цели

 • Обезпечаване обучението по широк кръг дисциплини в контекста на професионално ориентиране, образование, развитие на студентите в специалностите ”Педагогика” и ”Социални дейности” на факултета по Педагогика (бакалавърско и магистърско равнище, редовна и задочна форма на обучение) като:
  • професионално ориентиране и консултиране;
  • професионална и експериментална педагогика;
  • професионално и кариерно развитие;
  • професионално ориентиране и кариерно развитие на хора ”в риск” и др.
 • Създаване на възможности за реализиране на експертна и консултантска дейност от екипа, за научни публикации, научно и професионално развитие, придобиването на степени, квалификации, различни специализации.
 • Кариерно консултиране на студенти и създаване на възможности за тяхното професионално развитие чрез стажове, доброволчество, реализиране на разнообразни инициативи с работодатели и т.н.
 • Включване на студенти както в работата по проекти, така и в живота на академическата общност, което спомага за развитие на тяхната практическа подготовка, учебно-изследователска дейност, провокира интерес не само към науката, но е и изследователски порив за реализирането на различни идеи и инициативи.
проф. дпн Я. Мерджанова
проф. дпн Яна Мерджанова е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
проф. дпн М. Богданова
проф. дпн Моника Богданова е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Социална работа
доц. д-р В. Господинов
доц. д-р Владислав Господинов е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Теория на възпитанието
доц. д-р И. Петкова
доц. д-р Илиана Петкова е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
проф. д-р Б. Господинов
проф. д-р Бончо Господинов е Декан на ФП и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
доц. д-р С. Цветанска
доц. д-р Силвия Цветанска е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Социална работа
доц. д-р Б. Мизова
доц. д-р Бистра Мизова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
гл.ас. д-р Б. Гъркова
гл.ас. д-р Биляна Гъркова е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
гл.ас.д-р Даниел Полихронов
гл.ас.д-р Даниел Полихронов е преподавател в СУ „Св.Климент Охридски“, катедра Теория на възпитанието
ас. Анна Върбанова
ас. Анна Върбанова е преподавател в  СУ „Св. Кл. Охридски“, катедра Теория на възпитанието
ас. Катя Димитрова
ас. Катя Димитрова е преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, катедра Дидактика
София Георгиева – щатен кариерен консултант